Search
Close this search box.

OMF-finansiert forskning: Hvorfor vi studerer ‘-omer’ ved ME / CFS

Kjenner du dine ‘omer’? I denne #OMFScienceWednesday ser vi nærmere på ‘omer’ som undersøkes I biomedisinsk forskning og hvorfor vi finansierer prosjekter som forsker på dem ved ME / CFS.

Genom:

Med Genom menes alt DNA som er i en levende organisme. DNA er organisert i protein-kodede gener som hver har spesifikke oppgaver i kroppen. For å kunne lage en ny celle må den gamle cellens DNA kopieres. Dette betyr at alle cellene i kroppen har de samme genene – minus feil som kan oppstå under kopiering.

Siden hver persons genom er unikt kaller vi de forskjellige variasjonene av samme gen en variant. Disse variantene har forskjellige biologiske egenskaper. For eksempel kan noen av dem øke et individs sannsynlighet for å utvikle ulike sykdommer. Noen studier har identifisert varianter som kan øke sannsynligheten for å utvikle ME / CFS.

Transkriptom:

Med Transkriptom menes alt RNA som produserer eller uttrykkes av genene i et genom. RNA er et molekyl og det opptrer som budbringer. Det bærer med seg informasjon lagret i DNA og fører til produksjon av proteiner. Avhengig av celle- og vevstype vil RNA produsere forskjellige proteiner fra DNA.

Det finnes sykdommer der genomet ikke viser noen avvik, men i overføringsprosessen – der informasjon som finnes i DNA konverteres til RNA – kan det skje feil. Et resultat kan være at cellene lager for mye eller for lite av et protein som er viktig i kroppen, noe som igjen kan føre til sykdom eller dysfunksjon. Å bestemme type og mengde RNA gjøres gjennom DNA-sekvensering, og kan gi oss viktig informasjon om hvordan genomet blir overført eller ikke overført på riktig måte til RNA.

Proteom:
Med proteom menes alle proteiner som produseres av RNA i cellene våre. Proteiner er byggesteinene til cellene og har mange forskjellige funksjoner. Noen jobber som porter som slipper molekyler inn og ut av cellen. Andre er enzymer som utfører viktige biokjemiske reaksjoner; som å brenne glukose så det omgjøres til energi til cellene.

Som ved RNA, kan innholdet og nivåene av protein være svært forskjellig i cellene og vevet. Siden proteinene har ansvaret for mange biologiske funksjoner, kan proteomet fortelle oss mer om hvilke jobber cellene klarer – eller ikke klarer – å utføre.

Metabolom

Med metabolom menes alle de små molekylene kjent som metabolitter. Metabolitter er molekyler produsert av celleprosesser som bryter ned og forbruker næringsstoffer. Metabolomikk, studier av metabolomet, kan gi oss et øyeblikksbilde av kroppens metabolisme.

Metabolomet måles ofte i kroppsvæsker som blod, plasma og urin. Blod og plasma bringer næringsstoffer til cellene og avfallsstoffer ut av cellene. Derfor, når vi måler metabolitter i blod måler vi to ting: primære næringsstoffer og avfallsstoffer.

Det er mange forskjellige steg fra cellen tar inn et næringsstoff og til det næringsstoffet blir avfall. Ny teknologi gjør det mulig for forskere å måle metabolomet fra en levende celle i sann-tid, hvilket betyr at de kan undersøke hvordan cellemetabolismen fungerer.

Flere studier på ME / CFS har funnet forskjeller mellom pasienter og friske kontrollers metabolomer, inkludert Dr. Naviaxs studie.

Mikrobiom

Med mikrobiom menes alle mikroorganismene funnet i en biologisk prøve. Visste du at det finnes flere mikrober i kroppen enn det finnes celler? Millionene av mikrober hjelper oss med metabolisme, immunfunksjon og t.o.m. humøret. Noen studier har funnet forandringer i tarmsystemets mikrobiom hos ME / CFS pasienter.

Ettersom hvert -om utgjør et lag av molekylær informasjon om en persons biologiske funksjon kan vi lære mye om sykdom ved å studere dem samtidig. Å integrere disse lagene av informasjon kan gi oss mer forståelse av hvorfor noen av omene varierer mellom pasienter og friske kontroller. F. eks. mer innsikt i hvilke DNA varianter som kan føre til metabolsk forandring hos ME / CFS pasienter, kanskje gjennom å endre de nivåene av proteiner som produserer disse metabolittene. Det er først nylig det har blitt mulig å måle alle omer. Forskningsgruppene vi finansierer håper tilnærmingen med å studere multi-omiks vil gi oss en bedre forståelse av de komplekse molekylære prosessene som faktisk forårsaker ME / CFS, og at det igjen kan føre til målrettet behandling og – en dag – en kur.

Les mer om hvordan metoden med multi-omiks anvendes på ME / CFS Collaborative Research Center ved Stanford: https://www.omf.ngo/2017/12/13/dr-mike-snyder/
https://www.omf.ngo/collaborative-research-center-stanford/

OMF takker Anne-Marthe Markussen for denne oversettelsen.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669